Regulamin klubu

Regulamin Klubu ( I LOVE FITNESS , I LOVE POLE DANCE)

 

 1. Członkostwo w Klubie1.1 Członkiem Klubu ILF lub ILPD może być wyłącznie pełnoletnia kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych Członkiem Klubu może zostać kobieta, która ukończyła 16 rok życia oraz dziewczynka od 12 roku życia, uczęszczająca tylko na zajęcia dedykowane dla młodzieży.
  1.2 Podstawą członkostwa jest podpisanie Umowy (Deklaracji Członkowskiej) oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Klubu. Wykupienie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a ILF lub ILPD. Warunki korzystania z uprawnień wynikających z Umowy określa niniejszy Regulamin, który stanowi jej integralną część.
 2. Płatności
  2.1 W dniu podpisania Umowy, Członek Klubu dokonuje jednorazowej opłaty administracyjnej (Opłaty Wpisowej), która nie podlega zwrotowi. Płatności z tytułu Umowy abonamentowej z płatnością cykliczną są dokonywane z góry za pierwszy miesiąc korzystania z członkostwa. Okres rozliczeniowy to 30 dni dla karnetów Open oraz 28 dni dla karnetów wejściowych.
  2.2 Płatności za pełne okresy rozliczeniowe wynikające z danego abonamentu (Opłata Abonamentowa) dokonywane są z góry w kasie Klubu, przelewem, gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
  2.3 Członek Klubu, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący okres traci prawo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez ILF lub ILPD, a jego status Członka Klubu i Umowa Członkowska ulegają automatycznie zawieszeniu do dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej. Po okresie automatycznego zawieszenia, Opłata Abonamentowa powinna być w każdym przypadku uiszczona w wysokości należnej za zaległy miesiąc. Wnoszenie Opłaty Abonamentowej, która wynika z umowy członkowskiej obowiązuje Członka Klubu także, jeśli nie korzysta z urządzeń i usług Klubu.
  2.4 Członkowie Klubu, którzy wnoszą opłaty abonamentów płatnych cyklicznie kartami kredytowymi lub debetowymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, automatycznie korzystają z mechanizmu do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych (który dostarcza ESPAGO), spełniającego międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Płatności cykliczne polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej/debetowej Członka Klubu kwotami wynikającymi z wybranego abonamentu. Członek Klubu zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na rachunku karty, umożliwiających dokonywanie płatności.
  2.5 Podpisana przez Członka Klubu Umowa uprawnia Klub do obciążania jego karty płatniczej pełną należną kwotą z tytułu opłaty za abonament w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Członka Klubu.
  2.6 Klub nie przechowuje numerów kart, ani żadnych innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji Członka Klubu.
 3. Karty klubowe
  3.1 Członek Klubu otrzymuje Imienną Kartę Klubową uprawniającą do korzystania z usług Klubu.
  3.2 Warunkiem otrzymania Imiennej Karty Klubowej jest udostępnienie danych osobowych oraz wykonanie zdjęcia, co pozwoli na identyfikację Członka Klubu w systemie komputerowym. W przypadku odmowy wykonania zdjęcia, Członek Klubu będzie zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  3.3 Udostępnienie kart osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Klubu.
  3.4 W przypadku utraty karty członkowskiej Klub wyda nową kartę, po uiszczeniu przez Członka Klubu opłaty w wysokości 20 zł (koszt wyrobienia nowej karty).
  3.5 Członek Klubu okazuje i pozostawia Imienną Kartę Klubową w recepcji, a w zamian otrzymuje kluczyk do szafki udostępnionej przez Klub.
  3.6 W przypadku zgubienia kluczyka do szafki udostępnionej przez Klub, Członek Klubu zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (koszt wymiany zamka oraz klubowego breloczka).
 4. Usługi świadczone przez I LOVE FITNESS i I LOVE POLE DANCE
  4.1 Usługi dostępne we wszystkich rodzajach abonamentów ILF – siłownia: strefa cardio, strefa wolnych ciężarów, strefa treningu funkcjonalnego, Turbosonic; zajęcia grupowe: fitness i trening obwodowy, sauna. ILPD – zajęcia grupowe.
  4.2 Usługi dodatkowe płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem: treningi personalne, konsultacje dietetyczne, konsultacje fizjoterapeutyczne, Vacu Power.
 5. Rodzaje Abonamentów
  5.1 Abonament Wejściowy
  Karta uprawnia do wejść do Klubu w ilości odpowiadającej wykupionemu abonamentowi (4 lub 8) w czasie 28 dni. Podczas jednego wejścia można skorzystać z jednych zajęć grupowych oraz siłowni i/lub sauny. Niewykorzystane wejścia nie mogą być wykorzystane w następnym okresie rozliczeniowym.
  5.2 Abonament Open
  Karta uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług standardowych w godzinach otwarcia Klubu, przy czym korzystanie z więcej niż jednych zajęć grupowych dziennie, możliwe jest tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc. Okres rozliczeniowy jest 30 dniowy.
  5.3 Abonament Siłownia
  Karta uprawnia do nieograniczonego korzystania z siłowni: strefa cardio, strefa wolnych ciężarów, strefa treningu funkcjonalnego, a także z urządzenia Turbosonic oraz sauny (Światowida 58B).
  5.4 Zawieszenia karnetów:
  5.4.1 Zawieszenia karnetów na okres do 28 dni są dostępne tylko przy deklaracji rocznego członkostwa oraz zarejestrowanej karcie kredytowej.
  5.4.2 Zawieszenia karnetów dokonujemy w recepcji Klubu, w formie pisemnej bądź mailowo na adres info@ilovefitness.pl co najmniej na 2 dni przed planowanym zawieszeniem.
  5.4.3 Zawieszenie dla karnetów o długości: 3 miesięcy – 7 dni zawieszenia, 6 miesięcy – 14 dni zawieszenia, 12 miesięcy – 28 dni zawieszenia
  5.4.4 Dla osób z ważną legitymacja studencką do 26 roku życia: 3 miesięcy – 14 dni zawieszenia, 6 miesięcy – 28 dni zawieszenia, 12 miesięcy – 60 dni zawieszenia
  5.4.5 Dłuższy czas w indywidualnych przypadkach za okazaniem zwolnienia lekarskiego. Minimalny okres zawieszenia 7 dni.
 1. Zapisy na zajęcia
  6.1 Rezerwacja zajęć możliwa jest tylko w przypadku posiadania środków na Portfelu Klienta oraz aktywnej Umowy. Kaucja zwrotna za jedną rezerwację zajęć wynosi 10 zł.
  6.2 W przypadku nieodwołania rezerwacji zajęć na 3 godziny przed ich rozpoczęciem, kaucja jest pobierana na rzecz kosztów administracyjnych poniesionych przez klub. Rezerwacji zajęć dokonujemy w aplikacji eFitness, na stronie ilovefitness.pl lub telefonicznie pod numerem 667-999-652 dla Klubów na Białołęce oraz 577-667-697 dla Klubu na Woli, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na Portfelu Klienta. Rezygnacja z rezerwacji zajęć telefonicznie nie jest możliwa.
  6.3 Rezerwacji zajęć można dokonywać na 7 dni przed wybranym terminem, a odwołać rezerwację można do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
  6.4 Maksymalna liczb rezerwacji jednego dnia to 1 wybrane zajęcia grupowe.
 2. Sprawy organizacyjne
  7. 1 Członek Klubu zobowiązany jest do:
  7.1.1 zachowywania się w Klubie w sposób kulturalny i odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu;
  7.1.2 nieprowadzenia na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej bez uprzedniej zgody Klubu;
  7.1.3 przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy (przedmiotów) w szafkach udostępnionych przez Klub;
  7.1.4 używania ręczników w trakcie ćwiczeń na matach i maszynach, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu;
  7.1.5 odłożenia na miejsce lub odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu i urządzeń treningowych oraz ich przetarcia ręcznikiem papierowym z płynem dezynfekującym po zakończonym treningu;
  7.1.6 zmiany obuwia w szatni, przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są ćwiczenia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń;
  7.1.7 zapoznania się z instrukcjami korzystania z siłowni, sal fitness oraz wszelkich dostępnych urządzeń;
  7.1.8 niestosowania żadnych kosmetyków przed, oraz w trakcie korzystania z sauny klubowej;
  7.1.9 zgłaszania wszelkich zauważalnych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i sprzętów;
  7.1.10 niewnoszenia ani tym bardziej pozostawiania w szafkach udostępnionych przez Klub, żadnych środków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, substancji i przedmiotów nielegalnych lub pochodzenia nielegalnego, żrących lub w inny sposób negatywnie działających na zdrowie.
  7.1.11 poinformowania trenera/instruktora przed zajęciami, o przeciwwskazaniach lekarskich dotyczących swojego zdrowia, mogących mieć wpływ na bezpieczne wykonywanie ćwiczeń.
  7.1.12 niepozostawiania w szafkach i w szatni żadnych swoich części garderoby, po skończonych ćwiczeniach.
  7.2 Klub zastrzega sobie prawo do:
  7.2.1 ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu;
  7.2.2 do zmiany cen (po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu akceptacji Członków, których taka zmiana dotyczy),
  7.2.3 do zmiany godzin otwarcia, planu zajęć oraz zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub innych działań prowadzonych przez ILF lub ILPD;
  7.2.4 zamknięcia Klubu w święta kościelne, państwowe lub lokalne. Członek Klubu będzie o tym poinformowany poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu i/lub zamieszczenie informacji na stronie internetowej;
  7.2.5 do odmówienia świadczenia swoich usług lub wyproszenia z Klubu osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, a także do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad panujących w Klubie;
  7.2.6 do otwarcia zamkniętej szafki udostępnionej przez Klub w każdym czasie, przy jednoczesnej obecności Członka Klubu, któremu wydano klucz do szafki oraz na każde żądanie organów ścigania lub innych uprawnionych władz;
  7.2.7 Członek klubu wyraża zgodę, by każdego dnia po stwierdzeniu przez Personel Klubu, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia Klubu przez Członka Klubu, ILF lub ILPD ma prawo otworzyć szafkę udostępnioną przez Klub i usunąć wszelkie znajdujące się w niej rzeczy.
  7.2.8 odwołania zajęć fitness, gdy zapisanych będzie 5 lub mniej osób, chyba że instruktor/manager zadecyduje inaczej.
  7.3 Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz używania substancji psychotropowych; osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem powyższych, nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte.
  7.4 Na terenie Klubu zabrania się prowadzenia treningów personalnych przez trenerki nie zatrudnione w Klubie.
  7.5 Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie zdrowotne, oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Rozwiązanie Członkostwa
  8.1 Dla umów na czas nieokreślony, z płatnością co miesiąc, obowiązuje 60 dniowy okres wypowiedzenia w formie pisemnej w recepcji klubu. Rezygnacja może zostać złożona po okresie minimum 1 miesiąca od dołączenia do klubu.
  8.2 W przypadku woli zrezygnowania z członkostwa, Członek Klubu jest zobowiązany do wypełnienia formularza Wniosku o rozwiązanie Umowy lub złożenia pisemnego zawiadomienia do Managera Klubu. Zawiadomienie powinno być podpisane własnoręcznie i złożone osobiście w recepcji Klubu lub wysłane za pomocą listu poleconego.
  8.3 Członek Klubu za zgodą Klubu ma możliwość dokonania cesji swojej Umowy na osobę trzecią, która spełnia postanowienia Regulaminu Klubu.
  8.4 Klub może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w sytuacji naruszania postanowień regulaminu przez Członka Klubu lub zmian organizacyjnych w Klubie, których skutkiem będzie likwidacja Klubu i brak oferty zamiennej akceptowanej przez Członka Klubu.
  8.5 Jeżeli Członek Klubu chce odstąpić od członkostwa przed końcem trwania umowy zawartej na okres 12 miesięcy, jest zobowiązany do opłacenia 25% należnych składek do końca trwania karnetu.
 4. Postanowienia końcowe
  9.1 W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane Członków Klubu, są dostępne na stronie ilovefitness.pl w Polityce Prywatności.
  9.2 Członek Klubu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Klubu, oraz że wszystkie złożone przez niego dane i oświadczenia są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy.
  9.3 Członek Klubu wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w ILF lub ILPD zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez środki należące do lub powiązane z ILF lub ILPD. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.
  9.4 W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  9.5 W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu (nie oznacza to jednak zapisu na sąd polubowny). W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, zaistniałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby I LOVE FITNESS lub jego następców prawnych.
  9.6 Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji Regulaminu Klubu potwierdza, że Członek Klubu zapoznał się z nim, akceptuje wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  9.7 Uwagi i reklamacje dotyczące pracy Klubu i/lub transakcji finansowych, mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu. Klub ma 14 dni na
  odpowiedź.
  9.8 I LOVE FITNESS Joanna Zając-Borowicka z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Próchnika 8 B/137, NIP: 5252775401 , REGON: 382147862 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Klubu. Zmiany są wiążące po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu przez Członka Klubu.
  9.9 Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych I LOVE FITNESS Joanna Zając-Borowicka z siedzibą w Warszawie nie wpływają na ważność Umowy oraz Regulaminu Klubu.
 5. Regulacje dotyczące korzystania z kart partnerskich (Multisport, MultiActive, Fit Profit, FitSport, OK System)
  10.1 Aby korzystać z usług klubu należy wypełnić „KARTĘ GOŚCIA”, oraz podpisać oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu Regulaminu Klubu.
  10.2 Wejście do Klubu jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnej Imiennej Karty Partnerskiej oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  10.3 W ramach Imiennej Karty Partnerskiej, bezpłatnie korzystać można z usług: Siłownia, Strefa Cardio, Sauna (tylko ILF Światowida 58 B), Zajęcia grupowe (1 zajęcia dziennie po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia zgodnie z Regulaminem) w klubach I LOVE FITNESS przy ul. Światowida 58A i 58B, Żytnia 15, oraz za dopłatą z zajęć grupowych w klubie I LOVE POLE DANCE ul. Świderska 125 (tylko karty Multisport)